Velkoobchod225 386 130

Servis a reklamace225 386 191

Doplňující informace

pro konečného spotřebitele při uplatňování reklamací

 

I. Základní pojmy

1. Společnost: DSI Czech s.r.o., se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, IČ: 26102749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116535, v zastoupení: Stanislav Návesňák, peněžní ústav: VUB BANKA, IBAN: CZ 36 6700 0001 0711 7671 1118 (dále jako společnost nebo „DSI Czech“).

DSI Czech jako výrobcem pověřená oprávněná osoba - je oprávněná na vykonávání záručních a pozáručních oprav zboží, jako i na vydávání odborných posouzení v případě uplatnění reklamací zboží.

Kupní smlouva – smlouva o koupi zboží mezi prodávajícím a konečným spotřebitelem.

Prodávající – fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě osvědčení o živnostenském oprávnění, využívající portál Edsi.SK k objednávání a rezervacím obchodního zboží.

Kupující nebo spotřebitel - fyzické osoby, které při uzavírání kupní smlouvy na reklamované zboží, nekonali v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

 

2. Tyto doplňující informace se vztahují na uplatnění si reklamace spotřebitelem.

 

3. Na reklamační pořádek se pro tyto případy vztahují kromě všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštních předpisů, zejména zákon č. 102/2014  Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor poskytovatele, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele jako také zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

 

4. Orgánem dozoru je: Inspektorát ČOI pro středočeský kraj a hl. město Prahu, Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2, telefon: +420 222 703 404, fax: +420 296 366 236

 

II. Osobní údaje a jejich ochrana

1. Ochrana osobních údajů Spotřebitele je poskytovaná:

a) do 24.05.2018: zákonem č. 101/2000 Sb. z. O ochraně osobních údajů.

b od 25.05.2018: Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES; případně jiný právní předpis, který ho nahradí nebo doplní.

 

2. Spotřebitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely reklamace. Provozovateli poskytl své jméno a příjmení, adresu bydliště, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, případně další údaje oznámené spotřebitele pro potřeby DSI Czech k naplnění účelu reklamace (dále společně všechno jen jako „ osobní údaje).

3. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů DSI Czech a to pro účely realizace práv a povinností z reklamace a pro účely zaslání informací a obchodních oznámení DSI Czech spotřebiteli.

4. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinný své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a je povinný bez zbytečného odkladu informovat DSI Czech o změně ve svých osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může DSI Czech pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob, které budou zabezpečovat dodání služeb, nebudou osobní údaje DSI Czech bez předcházejícího souhlasu spotřebitelem odevzdané třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávané po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávané v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

7. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučený o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Spotřebitel prohlašuje, že byl poučený o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může  ve vztahu k DSI Czech odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla DSI Czech.

8. Jestliže spotřebitel požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je spotřebitel povinný mu tuto informaci odevzdat. DSI Czech má právo za poskytnutí informace podle předcházející větě požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady na poskytnutí informace.

9. Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s dodávanými službami DSI Czech na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních oznámení DSI Czech na elektronickou adresu spotřebitele.

 

IV. Alternativní řešení sporů a řešení sporů online (ARS a RSO)

 

1. Spotřebitel – má právo obrátit se na DSI Czech se žádostí o nápravu (e-mailem: marvo@dsi.sk, jestliže není spokojený se způsobem, kterým provozovatel vyřešil jeho reklamaci nebo jestli se domnívá, provozovatel porušil jeho práva). Jestli provozovatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na alternativní řešení sporu subjektu alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternativní řešení sporů může využít je spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a provozovatelem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za začátek alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 € s DPH

 

V. Cookies

 

Webová stránka DSI Czech www.dsi.cz používá Cookies, za účelem sbírání informací. Webová stránka DSI Czech www.dsi.cz může nastavit cookie pro webový prohlížeč spotřebitelů nebo každého návštěvníka stránky při přístupu na internetovou stránku nebo při využívání webové stránky. Tzv. cookie je malým kouskem informace, která je instalovaná na počítači spotřebitele nebo každého návštěvníka a identifikuje jejich prohlížeč během jejich práce na příslušné webové stránce. Cookies můžou být taktéž využívané pro uložení identifikačních informací a preferencí spotřebitele nebo návštěvníka. Webová stránka DSI Czech může nastavit cookie pro konkrétního spotřebitele nebo návštěvníka jedině pokud to nastavení jeho prohlížeče umožňují. Prohlížeč umožňuje jedině přístup www.dsi.cz ke cookie této internetové stránky, ne pro cookies z jiných internetových stránek.