Velkoobchod225 386 130

Servis a reklamace225 386 191

Pozáruční opravy

OBJEDNÁVKA SVOZU NA POZÁRUČNÍ OPRAVU

Pro případ, že Vám osobní návštěva našeho servisního střediska nevyhovuje, nabízíme Vám službu zabezpečení přepravy našim smluvním přepravcem.
Pokud se rozhodnete využít této služby, postupujte stejně jako při reklamaci.
Cena přepravného je uvedená v ceníku.

SMLUVNÍ PODMÍNKY POZÁRUČNÍCH OPRAV

 1. Společnost DSI Czech s.r.o (dále jen „servis") prohlašuje, že splní všechny náležitosti dle platné právní legislativy v ČR, která se týká servisu spotřební elektroniky a činnosti s tím související.
 2. Servis vykoná objednanou opravu v nejkratší možné lhůtě za použití originálních náhradních dílů a technologie doporučené výrobcem daného zařízení.
 3. Servis nezaručuje opravu zařízení značek, na které nemá autorizaci od výrobce daného zařízení.
 4. Servis vydá objednateli předmět opravy po předložení potvrzení o převzetí do servisu. V případě ztráty tohoto potvrzení je objednatel povinný ohlásit tuto skutečnost servisu, který v takovém případě vydá předmět opravy jen po předložení platného OP.
 5. Servis vyúčtuje vykonanou službu a použitý materiál na základě platného ceníku oprav servisu.
 6. Při odstoupení zákazníka od objednávky bude zákazníkovi vyúčtován poplatek za diagnostiku zařízení a cena použitého materiálu, jehož povaha neumožňuje jeho demontáž bez znaků použití.
 7. V případě odmítnutí zaplacení vyúčtované částky servis zařízení nevydá.
 8. Servis poskytne na vykonanou opravu záruku podle platné legislativy.
 9. S ohledem na složitost zařízení spotřební elektroniky se může v průběhu záruční doby poskytnuté servisem závada opakovat. Zákazník tuto závadu reklamuje v servise, který opravu vykonal. Při následné reklamaci je nutné předložit servisní list z předchozí opravy a doklad o zaplacení. I přes podobné vnější projevy závady se může stát, že závadu způsobuje část zařízení, která nebyla předmětem předchozí opravy. V takovém případě nebude reklamace uznaná a bude vyúčtována jako další oprava.
 10. Servis vydá spolu s opraveným zařízením i vyměněné vadné díly.
 11. Pokud si objednatel nepřevezme předmět opravy do 1 měsíce od uplynutí posledního dne stanovené doby, má servis právo účtovat poplatek za uskladnění, a to ve výši 0,50 EUR s DPH za každý den zpoždění. Pokud si objednatel nevyzvedne předmět opravy ani ve lhůtě dalších 6 měsíců, je servis oprávněný odprodat předmět opravy třetí osobě.
 12. Servis tímto prohlašuje a zavazuje se, že zveřejněné osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat žádným způsobem poskytovat třetí osobě a svěřené data nepoužije k veřejné nabídce nesouvisející s propagací servisu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka, i bez udání důvodu, jeho osobní údaje kdykoliv vymaže ze své databáze.
 13. V případě, že zákazník nesouhlasí s konečnou cenou opravy, bude mu naúčtována diagnostika a náklady vynaložené servisu na dopravu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. na vykonané servisní práce poskytuje společnost DSI Czech s.r.o. záruční dobu 3 měsíce a na vyměněné náhradní díly 6 měsíců.
 2. S ohledem na složitost zařízení spotřební elektroniky se může v průběhu záruční doby poskytnuté servisem závada opakovat. Zákazník tuto závadu reklamuje v servise, který opravu vykonal. Při následné reklamaci je nutné předložit servisní list z předchozí opravy a doklad o zaplacení. I přes podobné vnější projevy závady se může stát, že závadu způsobuje část zařízení, která nebyla předmětem předchozí opravy. V takovém případě nebude reklamace uznaná a bude vyúčtována jako další oprava.

Bezplatné odstranění závady se nevztahuje také na:

 • Pravidelnou údržbu nebo výměnu mechanických součástek podléhajících opotřebení
 • Poškození způsobené nešetrným nebo nesprávným zacházením
 • Závady způsobené živelnou událostí, požárem, dlouhodobým přímým slunečním zářením, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti
 • Neodbornou instalací a závadami systémů, ve kterých byl výrobek instalovaný
 • Výrobky, do kterých zasáhli neoprávněné, včetně úprav, modifikací a zásahů neautorizovaných servisů
 • Závady způsobené náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny, hmyzu nebo cizích předmětů do výrobku
 • Poškození vzniklé z profesionálního nebo komerčního využívání výrobků, určených pro domácí spotřebu.

 

UPOZORNĚNÍ

Za obsah zásilky, jakož i za škody vzniklé během přepravy do servisu z důvodu nemožnosti kontroly obsahu zásilky před odesláním, resp. nevhodného (nedostatečného) zabalení reklamovaného zboží je plně odpovědný odesílatel. Na takto vzniklé poškození se záruka ani pojištění při přepravě nevztahuje.

DSI nenese žádnou odpovědnost za obsah zásilky a případné škody při přepravě reklamovaného zboží do servisu.