Velkoobchod225 386 130

Servis a reklamace225 386 191

Reklamační řád

Reklamační rád


pro vyřízení nároků z vad zboží, zakoupeného kupní smlouvou, uzavřenou mezi DSI Czech,
s.r.o. jako prodávajícím a právnickou nebo fyzickou osobou v souvislosti s jejich
podnikatelskou činností.
Společnost DSI Czech, s.r.o. zabezpečuje bezplatný záruční servis na výrobky KENWOOD
(audio), JBL, Harman/Kardon, INFINITY, HERTZ, AUDISON, AKG, Vivanco, Tnb, Media
Tech, SALTER, které prodala právnickým nebo fyzickým osobám v souvislosti s jejich
podnikatelskou činností na trhu v České republice a ve Slovenské republice. Nárok na
bezplatný záruční servis, poskytovaný za níže uvedených podmínek, se prokazuje
originálním záručním listem, vztahujícím se k reklamovanému výrobku.
V případě, že jste si výrobek zakoupili mimo síť našich distributorů a nedisponujete naším
Záručním listem, poskytujeme servis za úhradu.
Při uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu poskytujeme bezplatný odvoz
reklamovaného výrobku z prodejny, kde jste si výrobek zakoupili. DSI Czech, s.r.o. nenese
žádnou odpovědnost za obsah zásilky a případné škody při přepravě reklamovaného zboží
do servisu.
Délka záruční doby, kterou DSI Czech, s.r.o. poskytuje prodejci, je 24 (dvacet čtyři) měsíců a
začíná plynout datem prodeje prodejcem spotřebiteli, maximálně však 36 měsíců ode dne
dodání zboží prodejci Za vady výrobku vůči spotřebiteli (konečnému kupujícímu) odpovídá
prodejce. V případě, že u výrobku je potřebná odborná instalace, záruční doba začíná
plynout dnem montáže, nejpozději však 30. den po prodeji výrobku. Pokud se v průběhu
záruční doby projeví výrobní vady, nebo vady způsobené vadou materiálu, autorizované
servisní středisko bezplatně závadu odstraní.
V případě neodstranitelné závady oznámí tuto skutečnost prodejci, který (na základě
rozhodnutí servisu DSI Czech) vymění část, nebo celý závadný výrobek, případně zruší
kupní smlouvu.
Právo prodejce (kupujícího) z vad zboží zaniká, jestliže prodejce nepodá zprávu společnosti
DSI Czech, s.r.o. o vadách zboží, tj. o vadách množství a vadách zjevných bez zbytečného
odkladu, poté, kdy
a) vady zjistil,
b) při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při kontrole (zjevné vady), kterou byl povinen
uskutečnit,
c) vady mohly být zjištěny později při vynakládání odborné péče (skryté vady), nejpozději
však do 12 měsíců od doby dodání zboží. U vad, na které se vztahuje záruka za jakost, platí
místo této lhůty záruční doba.
Pro uplatnění pozáruční opravy nabízíme službu odvozu a dovozu reklamovaného výrobku
za zvýhodněných podmínek. Před samotnou pozáruční opravou si se zákazníkem vzájemně
odsouhlasíme cenu opravy. Pro objednání opravy vyplňte prosím podle níže uvedeného
postupu pozorně reklamační protokol DSI Expres Servis na našich webových
stránkách (www.dsicz.cz , www.edsi.cz ).
Z důvodu potřeby urychlení servisního procesu objednávejte prosím opravy prostřednictvím
internetu. O stavu Vaší zakázky budete informováni prostřednictvím našich webových
stránek, resp. emailem.
Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.
Podmínky pro poskytnutí záruční opravy:
1. Výrobek byl doručen do servisního střediska kompletní s úplně a správně
vyplněným, originálním záručním listem, dokladem o zakoupení s vyznačeným
typem výrobku a datem prodeje. U výrobků, které mají uvedené výrobní číslo (je
uvedeno na výrobku a na daňovém dokladu vystaveném kupujícímu), se výrobní
číslo uvedené na výrobku shoduje s výrobním číslem vyznačeným na výrobku.
V případě, že výrobní číslo výrobku se neshoduje s výrobním číslem výrobku
prodaného kupujícímu, nebo kdy výrobní číslo na výrobku je odstraněné nebo
poškozené, je DSI Czech, s.r.o. oprávněna reklamaci odmítnout.
2. Na reklamovaném výrobku jsou čitelné identifikační údaje (typ výrobku, výrobní
číslo), a shodují se s údaji v záručním listě.
3. Výrobek byl používán v souladu s návodem na obsluhu.
4. Reklamovaný výrobek je kompaktní se záručním listem DSI Slovakia/Czech.
5. V Reklamačním protokolu, Záručním listě, nebo na jiném oficiálním dokladu je
uveden popis závady.
6. Záruka se vztahuje jen na výrobky uvedené na trh společnostmi DSI Czech s.r.o.
a DSI Slovakia, s.r.o. U reklamací, které nebyly dovezeny spol. DSI
Slovakia/Czech, si vyhrazujeme právo odmítnutí bezplatné záruční opravy.
Všechny výrobní čísla dovezených výrobků jsou za tímto účelem v evidenci
dovozců DSI Slovakia/Czech.
Bezplatné odstranění závady se nevztahuje na:
• pravidelnou údržbu, nebo výměnu mechanických součástek podléhajících opotřebení
• reproduktory poškozené nepřiměřeným zatížením
• poškození způsobené nešetrným, nebo nesprávným zacházením
• závady způsobené živelnou pohromou, ohněm, dýmem, statickou elektřinou, kolísáním
napětí v elektrorozvodové síti, neodbornou instalací a závadami systémů, v kterých byl
výrobek instalován, přímým slunečním, nebo tepelným zářením
• výrobky, do kterých zasáhli neoprávněné osoby, včetně úprav, modifikací, zásahů
neautorizovaných servisů a poškození, znehodnocení nebo odstránení výrobného čísla
• závady způsobené náhodným, nebo záměrným vniknutím kapaliny, hmyzu, nebo cizích
předmětů do útrob výrobku
• poškození, vzniknuté z profesionálního či komerčního využívání výrobků, určených pro
domácí potřebu
Všechny náklady spojené s neoprávněnou reklamací hradí reklamující. Závada se následně
bude považovat za pozáruční reklamaci a po odsouhlasení zákazníkem může být oprava
realizována.
Tento Reklamační řád je neoddělitelnou součástí Všeobecných obchodních podmínek DSI
Czech, resp. Kupních smluv uzavřených mezi DSI Czech a kupujícím. Také Kupních smluv
uzavřených prostřednictvím www.vzdy.sk mezi prodávajícím a kupujícím.


V Praze 1.11.2016