225 386 130 Servis a reklamace225 386 191

Reklamační řád

Vážení zákazníci,

společnost DSI Czech, s.r.o. zabezpečuje bezplatný záruční servis na výrobky KENWOOD car,  JBL, Harman/Kardon, INFINITY, HERTZ, AUDISON, AKG, Vivanco, Tnb, Media Tech, KOSTKA,  které uvedla v uplynulém období na český a slovenský trh a které disponují originálním záručním listem.

V případě, že jste si výrobek zakoupili mimo síť našich distributorů a nedisponujete naším Záručním listem , poskytujeme záruční servis za úhradu.

Při uplatnění záruční opravy poskytujeme bezplatný odvoz reklamace z prodejny, kde jste si výrobek zakoupili. DSI nenese žádnou odpovědnost za obsah zásilky a případné škody při přepravě reklamovaného zboží do servisu.

Délka záruční doby je 24 (dvacetčtyři) měsíců a začíná plynout datem prodeje, prodejcem spotřebiteli. Záruku spotřebiteli poskytuje prodejce. V případě, že u výrobku je potřebná odborná instalace, záruční doba začína plynout dnem montáže, nejpozději však 30. den po prodeji výrobku.Pokud se v průběhu záruční doby projeví výrobní vady, nebo vady způsobené vadou materiálu, autorizované servisní středisko bezplatně závadu odstraní.

V případě neodstránitelné závady oznámí tuto skutečnost prodejci, který (na základě rozhodnutí servisu DSI Czech) vymění část, nebo celý závadný výrobek, případně zruší kupní-prodejní smlouvu. Pro uplatnění pozáruční opravy nabízíme službu odvozu a dovozu reklamace za zvýhodněných podmínek. Před samotnou pozáruční opravou si se zákazníkem vzájemně odsouhlasíme cenu opravy. Pro objednání opravy vyplňte prosím podle níže uvedeného postupu pozorně reklamační protokol DSI Expres Servis na našich webových stránkach (www.dsicz.cz , www.edsi.cz ).

Z důvodu potřeby urychlení servisního procesu objednávejte prosím opravy prostřednictvím internetu.  O stavu Vaší zakázky budete informováni prostřednictvím našich webových stránek, resp. emailem.

Veříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Podmínky pro poskytnutí záruční opravy:

 1. Výrobek byl doručen do servisního střediska kompletní s úplně a správně vyplněným, originálním záručním listem, dokladem o zakoupení s vyznačeným typem výrobku a datem prodeje.
 2. Na reklamovaném výrobku jsou čitelné identifikační údaje (typ výrobku, výrobní číslo), a shodují se s údaji v záručním listě.
 3. Výrobek byl používán v souladu s návodem na obsluhu.
 4. Reklamovaný výrobek je kompaktní se záručním listem DSI Slovakia/Czech.
 5. V Reklamačním protokolu, Záručním listě, nebo na jiném oficiálním dokladu  je uveden popis závady.
 6. Záruka se vztahuje jen na výrobky uvedené na trh společnostmi DSI Czech s.r.o. a DSI Slovakia, s.r.o.  U reklamací, které nebyli dovezeny spol. DSI Slovakia/Czech, si vyhrazujeme právo odmítnutí bezplatné záruční opravy. Všechny výrobní čísla dovezených výrobků jsou za tímto účelem v evidenci dovozců DSI Slovakia/Czech.
Bezplatné odstranění závady se nevztahuje na:
 • pravidelnou údržbu, nebo výměnu mechanických součástek podléhajících opotřebení
 • reproduktory poškozené nepřiměřeným zatížením
 • poškození způsobené nešetrným, nebo nesprávným zacházením
 • závady způsobené živelnou pohromou, ohněm, dymem, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodové síti, neodbornou instalací a závadami systémů, v kterých byl výrobek instalovan, přímým slunečním, nebo tepelným zářením
 • výrobky, do kterých zasáhli neoprávněné osoby, včetně úprav, modifikací a zásahů neautorizovaných servisů
 • závady způsobené náhodným, nebo záměrným vniknutím kapaliny, hmyzu, nebo cizích předmětů do útrob výrobku
 • poškození, vzniknuté z profesionálního či komerčního využívání výrobků, určených pro domácí potřebu


Všechny náklady spojené s neoprávněnou reklamací hradí reklamující. Závada se následně bude považovat za pozáruční reklamaci a po odsouhlasení zákazníkem může být oprava realizována.

Tento Reklamační řád je neoddělitelnou součástí Všeobecných obchodních podmínek DSI Czech, resp. Kupních smluv uzavřených mezi DSI Czech a kupujícím. Také Kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu na http://sk.kostka-kolobka.eu a www.vzdy.sk mezi prodávajícím a kupujícím.

V Praze 1.8.2014